Regulamin sklepu

 Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

 

 

 1. Sklep internetowy Art Kartka, dostępny pod adresem internetowym www.artkartka24.pl, prowadzony jest przez właścicielkę Dagmarę Szczepanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Dagmara Szczepanowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP 7542906025, REGON: 361789887

   

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 2. Adres Sprzedawcy: ul. Groszowicka 2, 45-517 Opole

 3. Adres e-mail Sprzedawcy: Art Kartka kontakt@artkartka24.plFalbanka e-falbanka@o2.pl

 1. Numer telefonu Sprzedawcy: Art Kartka 531-993-809 (opłata jak za zwykłe połączenie zgodnie z usługą operatora) , Falbanka 603-709-261 (opłata jak za zwykłe połączenie zgodnie z usługą operatora)

 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 14 1240 3103 1111 0010 5605 1989

 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-20:00

 

§ 3

Definicje

 

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sprzedawca, właściciel - osoba fizyczna o której mowa w § 1 ust. 1 w niniejszym regulaminie.

 3. Konsument - klient będący osobą fizyczną dokonujący ze sprzedawcą czynności prawnej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.artkartka24.pl.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu, które zawiera ilość oraz rodzaj towarów z produktów dostępnych na stronie internetowej lub pod zamówienie, formę płatności, rodzaj odbioru towaru zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 7. Konto Klienta - konto w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, do którego jest możliwy dostęp po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 8.0 i nowsze lub Mozilla FireFox 20.0 i nowsze Opera do wersji 2 lub Chrome.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików Cookies.

 4. zainstalowany program Java.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Podmiot gospodarczy o którym mowa w § 1 ust. 1 w niniejszym regulaminie wystawia faktury wyłącznie na prośbę Klienta wysłaną pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy podane w § 2 ust. 2 i 3. Fakturę można wystawić do 3 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym został zakupiony towar. W pozostałych przypadkach dokumentem potwierdzającym realizację umowy sprzedaży jest Zamówienie.

  

§ 6

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową rękodzieł.

 2. Sprzedawca prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową wybranych sukien nowych oraz używanych, należących do Wypożyczalni Sukien Wieczorowych Falbanka. Suknie wystawione na sprzedaż są przedstawione w kategorii "Falbanka sprzedaż sukien".
 3. Wypożyczalnia Sukien Wieczorowych Falbanka działa lokalnie w miejscowości Opole. Nie ma możliwości wypożyczenia sukni na odległość. Zasady działania wypożyczalni są uwzględnione w odrębnym regulaminie.

  

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć indywidualne Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.

 3. Każdy Klient może dokonać zakupów w Sklepie bez rejestracji rezygnując w ten sposób z możliwości podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz możliwości otrzymania rabatów.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 6. Właściciel może wypowiedzieć umowę Klientowi o świadczenie usług drogą elektroniczną, w przypadku gdy Klient nie wykazywał aktywności na Sklepie tj. nie złożył zamówienia lub nie zalogował się na indywidualne konto Klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

 7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowanie Klientowi konta indywidualnego wraz z jego usunięciem.

 8. Właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający: przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu; prawa osób trzecich lub dobre obyczaje; zakłócając funkcjonowanie Sklepu.

 

§ 8

Zasady składania Zamówienia

 

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (wystawiona na życzenie Klienta).

 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności

 6. kliknąć przycisk “potwierdzam zakup” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

 

 

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

  b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Opole, ul. Groszowicka 2

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

  b. Płatność za pobraniem

  c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym Zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze Zamówienia w terminie 3 dni kalendarzowe od dnia otrzymania informacji o gotowości Zamówienia do odbioru.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 3. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna i doliczana do kwoty Zamówienia.

 4. Klient jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

 5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2017 r. poz. 683 z poźn. zm.) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem § 10 ust. 10.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 12

Reklamacja

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Jeśli stwierdza się występowanie wady rzeczy sprzedane,j Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w szczególności w przepisach art. 556, 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcia wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży, będą one przechowywanie przez okres 3 miesięcy, począwszy od końca miesiąca w którym został dokonany zakup.

 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej i dlatego też są one szczególnie chronione oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W razie potrzeby poprawy danych należy przesłać do Właściciela pocztą elektroniczną stosowne żądanie zawierające dane osobowe przed i po zmianie.

 2. W przypadku usunięcia konta Klienta, Właściciel usunie jego dane na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając w ten sposób przetwarzania danych osobowych Klienta.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, ochrony danych osobowych, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta pocztą elektroniczną z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu, wszystkie zawarte zamówienia oraz umowy złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia lub zawarcia umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl